19-COVID

האם קיים קשר בין כמות מופחתת של תאי T ו-B לבין מחלת SARS-CoV-2 עקשנית?

במחקר זה נמצא כי SARS-CoV-2 עקשני אצל מטופלים עם COVID-19 במצב אשר אינו קשה היה קשור להימצאות כמות פחותה של תאי מערכת החיסון הנרכשת

17.11.2020, 12:39

נגיף קורונה (COVID-19) התפשט ברחבי העולם. מטרת המחקר הייתה לבחון את תאי מערכת החיסון הנרכשת אצל חולים אשר לא הוגדרו כחולים קשים עם מחלת SARS-CoV-2 עקשנית.

במחקר נכללו 37 חולים עם מחלת SARS-CoV-2 עקשנית אשר לא הוגדרו כחולים קשים והיו חיוביים באופן עקבי, והם נבחנו ביחס לקבוצת ביקורת ולקבוצה של מטופלים שהיו שליליים באופן עקבי. החוקרים אספו וניתחו נתונים אפידמיולוגיים, דמוגרפים, קליניים ומעבדתיים. נתונים לגבי אוכלוסיית הלימפוציטים נאספו מהקבוצות.

תוצאות המחקר הראו שבהשוואה למטופלים אשר היו חיוביים בקבלתם, מטופלים אשר היו חיוביים באופן עקבי היו עם ממצאים מעבדתיים טובים יותר. המספר המוחלט של תאי CD3+, תאי CD4+, ותאי NK היה גבוה משמעותית בקבוצת החיוביים באופן עקבי בהשוואה לחיוביים בקבלתם. תת הקבוצה של המטופלים החיוביים באופן עקבי נמצאה עם כמות מופחתת של תאי B ו-T. החוקרים מצאו בנוסף כי הרמה של תאי T ו-B עלתה באופן משמעותי כאשר תוצאות הבדיקה של SARS-CoV-2 הפכו שליליות.

החוקרים סיכמו כי SARS-CoV-2 עקשני אצל מטופלים עם COVID-19  במצב אשר אינו קשה היה קשור להמצאות כמות פחותה של תאי מערכת החיסון הנרכשת. החוקרים כתבו כי ניטור של תת אוכלוסיות לימפוציטים יכול להיות משמעותי קלינית בזיהוי מטופלים שהחלימו לגמרי מהנגיף.

מקור: 

Bing Liu et. al (2020) Scientific Reports DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-73955-8

נושאים קשורים:  19-COVID,  לימפוציטים,  מערכת החיסון הנרכשת,  מחקרים
תגובות